WorkShop 10

Home
Up
Work Shop 1
WorkShop 2
Work Shop 3
Work Shop 4
WorkShop 5
WorkShop 6
WorkShop 7
WorkShop 8
WorkShop 9
WorkShop 10

 

 

 

KARAR’ LARIMIZLA ŞEKİLLENEN HAYATIMIZ ;

 

Değerli düşünür dostlarım,

 Günlük hayatımızda bilerek/isteyerek veya istemeden de olsa ne kadar çok karar lar aldığımızı ve yaşantımızı buna göre biçimlendirdiğimizi hepimiz kabul ederiz sanırım.

Toplumsal yaşam kapsamındaki beşeri ilişkiler, bireysel tercihler, planlar ve hatta hayaller hep, öncesinde alınan birer karar üzerine bina edilirler. Karar alınmadan hayal bile kurulmaz. Öyleyse ne demektir Karar almak? Nasıl bir zihinsel süreçtir? Önce onun bir tespitini yapalım.

 Sosyolojik ve ilahi bir gerçeklik olarak; hayatta her şeyin sebep-sonuç ilişkisinden ibaret olduğunu ve özünde mutlaka bir maksat içerdiğini söyleyebiliriz.

Karar süreçlerinde ilk belirlenmesi gereken işte bu MAKSAT tır. Maksat net ve somut bir şekilde ortaya konulmadığı sürece müteakip aşamalar hep eksik kalır ve anlamını yitirir. 

Bir sonraki aşama ; Hedeflerin tespit edilmesi olup burada kriter bahse konu hedeflerin elde edilmesi halinin maksadımıza hizmet edip etmeyeceğinin değerlendirilmesidir.

Akabinde yapılması gereken ise; bu hedeflere ulaşılmak için neler yapılması gerektiği konusunda düşünmek ve olası alternatifleri sıralamaktır. Tabiatı ile her bir alternatifin ayrı ayrı irdelenmesi, risk ve etkenlik analizi açılarından kabul edilebilir  ve en nihayet fiziken de uygulanabilir olması gerekir. 

Bütün bu zihinsel sürecin en sonunda ; alternatifler arasından en uygun/en avantajlı ve bizi en fazla mutlu edeceğine ,en fazla başarı şansı olduğuna inanılan biri seçilir/tercih edilir.İşte bu tercih/seçim KARAR dır. 

Burada da görüldüğü gibi hayatta her karar bir yandan alternatifler arasından bir seçim/tercih olup ayni zamanda öte yandan mevcut alternatiflerin diğerlerinden vazgeçiş/ onları tercih etmeme halidir. 

Karar larımız, bizim hayattaki yerimizi, davranış ve duruş biçimlerimizi belirler. Doğru veya yanlış; önce ne istediğimizin farkında olmamız ve buna uygun karar larımızı oluşturmamız gerekir. 

Karar larımızı alırken bizi etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar; çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel, jeo-politik koşullar olabileceği gibi duygusal ve genetik mirasımızdan gelen  diğer bireysel özelliklerimiz de olabilir. 

Bazılarımız aldığımız karar larla sadece kendi yaşantımızı etkilerken bazılarımız ise  karar larımızla başka insanların da  hayatlarını doğrudan ve/veya dolaylı olarak olumlu ve/veya olumsuz yönde etkileyebiliriz. 

Tabiatı ile kararlar çok geniş yelpaze içinde çeşitlilik gösterirler. Bu çeşitliliği etkileyen temel parametreler özetle şu şekilde sıralanabilir. 

-       Zaman odaklı karar lar (anlık-günlük-kısa vadeli-orta ve uzun vadeli olabilirler)

-       Bireysel-kurumsal anlamda bağlayıcılıkları olan karar lar

-       Vüsat ve düzey anlamında değişken kapsamlı stratejik-taktik-operasyonel karar lar

-       Duygu, dürtü, refleks yoğun ve/veya akıl egemen karar lar

-       İçerik itibarı ile sosyal-ekonomik-politik-güvenlik amaçlı karar lar

-       Hukuk temelli, disiplin odaklı karar lar

-       Yukarıdakilerin muhtelif kombinasyonu ile verilen karar lar 

Bazen insanlar başlarına gelen iyi yada kötü halleri kader/şans/nasip/kısmet gibi soyut kavramlarla izah etmeye çalışırlar ve kendi hatalarını,başarılarını,korkularını,sevaplarını ve/veya günahlarını pek düşünmek istemezler. Oysa ki hayatlarımızı sadece ve sadece aldığımız karar larımızın doğruluğu veya yanlışlığına göre, hak ettiğimiz şekli ile yaşadığımız hakikattir.

 Mutlu,doyumlu ve başarılı bir hayat için en uygun karar ları alabilmeniz dileği ile..

Sevgi ve saygılarımla 

Serdar DURAT

 Stratejist 

Fikir fabrikam Düşünce kulübü

 

 

 

 

   

.

       

Home | Work Shop 1 | WorkShop 2 | Work Shop 3 | Work Shop 4 | WorkShop 5 | WorkShop 6 | WorkShop 7 | WorkShop 8 | WorkShop 9 | WorkShop 10

This site was last updated 05/25/11