Serdar DURAT'ın yayınlanmış makalelerinden bazıları

 

 

 

    

 

LİDERLİK ASLINDA BİR İLETİŞİM BECERİSİDİR:
 

 

 

 

 

Değerli düşünür dostlarım,

 Geleneksel liderlik yöntemleri artık ne insanları ne de sistematik organizasyonları sevk ve idare edebilmeye yetmiyor. Küreselleşme, teknolojik gelişim ve hayatın hemen her alanındaki kültürel değişim, tepeden tabana buyurgan bir liderlik anlayışını etkisiz ve demode kılmıştır. Gerek otokratik gerekse demokratik kurumlarda yüksek verimlilik ve güçlü aidiyet duygusu başarı için vazgeçilmez değerler haline gelmiştir.

Bu iki konuda değer sıçraması yaratabilmek için ise hiyerarşik ilişkiler yumuşatılmış daha medeni ve insan onurunu merkeze alan kurum içi iletişim usülleri tercih edilir olmuştur. Gelişmiş ülkelerde artık liderler, mahiyetlerindeki sistemin her kademedeki çalışanları ile pozitif bir iletişim halinde olmaya çalışmaktadırlar.

 Bu iletişimin en önemli özelliği ise eşit paydaşlar arasında yapılan bir sohbet gibi olmasıdır. Hesap sorma, talimat verme, empozelerde bulunma gibi klasik lider yaklaşımları çoktan terk edilmiş olup ast kademedekilerin bireysel fikirleri, önerileri ve görüşleri kurumun kollektif vizyonu için girdi parametreleri olarak kabullenilmiştir.

 Akıllı ve başarılı liderler, çalışanlarına tepeden inme şifahi ve/veya yazılı emirler yağdırarak onları robotlaştırmaktansa onlarla sürekli samimi ve teşvik edici bir istişareyi benimsemektedirler.  Böylelikle tüm personelin kurum menfaatleri doğrultusunda gönülden angaje olmalarını, operasyonel esnekliği, stratejik yaratıcılığı elde etmektedirler.

Modern yönetim stratejilerinde Lider ve mahiyeti arasındaki iletişimin dört temel unsuru vardır.

1. İçtenlik ve sahicilik; Lider ve çalışanlar/paydaşlar arasında yakınlaşma sağlar.

Bu yakınlaşmanın her zaman fiziksel / mekan bazlı olması gerekmez, duygu ve düşünce bazında yakınlaşma önemlidir. Lider ve her kademedeki çalışanlar arasında karşılıklı fikir teatisi tabiatı ile karşılıklı güveni besler. Güvenin olmadığı yerde samimiyet de yoktur.

Çalışanların liderleri tarafından önemsendiklerini hissetmeleri performanslarını ve yaratıcılıklarını yükseltir.

2. Etkileşim; İletişim odaklı yönetim tarzını benimseyen liderler,ne zaman konuşacaklarını ve ne zaman dinleyeceklerini çok iyi billirler. Ekibini, muhataplarını, paydaşlarını can kulağı ile dinlemek, liderlere doğru ve süratli kararlar verebilmeleri için büyük fırsatlar sunar.

3. Yönetime ve karar süreçlerine dahil etme; Liderin çalışanların her birinin kurum faaliyet süreçlerindeki rollerini ve katkılarını merkeze alması halidir. Çalışanların kendi yaratıcı fikirlerini Liderle kolayca ve isteyerek paylaşmalarına olanak verir.

4.  İyi niyetli olma ; Liderin kurumsal stratejik prensiplerini çalışanlara emir şeklinde dikte etmek yerine izah ve ikna etmek yolunu tercih etmesi halidir.Bu şekilde her seviyedeki çalışanlar kurumun Vizyonu ve yönetim  stratejisi hakkında somut bilgilere sahip olur. Bu vizyona erişebilmek uğruna kişisel becerilerini sonuna kadar liderin ve kurumun hizmetine sunarlar.

 Sevgili okurlar,

Haftalardır güncel siyasi konjonktür içerikli yazılar yazmaktan yoruldum ve biraz da sıkıldım. Bu hafta bilimsel bir yazı yazmak geldi içimden ama her şeye rağmen yine de şu kadarını belirtmeden geçemeyeceğim .

Keşke ülkemizdeki '' Dediğim dedik çaldığım düdük'' tarzını benimseyen tek adam olma hevesindeki  liderler biraz olsun yukarıda kısacık bir şekilde anlatmaya çalıştığım modern dünyadaki çağdaş liderlik anlayışını incelemeye ve içselleştirmeye çalışabilseler di güzel ülkemizde hayat her kes için daha kolay ve yaşanılır olurdu..

 

Saygılarımla

Serdar Durat Stratejist

 

Serdar Durat

Stratejist

19.12.2013


 

 

 

 

 

   

       

This site was last updated 04/24/14